This is Snoopy!

Edinburgh University Gliding Club

Aerotow

Aerotow
Image is 576x304, 41291 bytes.
Date 2002-11-02
Photographer Gordon Watson
Title Aerotow
Notes Feshie trip.

1 Album appearances